Prosiect Ystafell Weddi’r Ffin
http://cymraeg.borderprayer.co.uk

Hawlfraint © 2011 Rolling Comet.   Polisi Preifatrwydd | Termau defnydd

Daw gwraidd Prosiect Ystafell Weddi'r Ffin o eiriau a darluniau a dderbyniwyd gan Yvonne Mason yn ystod mis Mai 2009.  

 

''Gwelais fap o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr.  'Roedd llinell o bwythau yn rhedeg i lawr y ffin yn uno'r ddwy genedl.  Clywais y geiriau ''dwylo ar draws y ffin'' a deuthum i ddeall fod Duw yn dymuno i bobl y ffin yn Lloegr a Chymru  i uno mewn gweddi gyfnewid, barhaus, lle fyddent yn gweddio ynghyd, ac yn bendithio cymunedau cenedl eu gilydd.''

 

'Daeth yn amlwg fod y pwythau'n cynrychioli peiri o ystafelloedd gweddi ar ffurf 'Gweddi 24-7'; a phob par yn cynnwys un ystafell weddi yng Nghymru ac un arall yn Lloegr, gan gychwyn y pen gogleddol o'r ffin.  Byddai'r ddwy ystafell weddi  yn gweddio'n gydamserol am 24 awr cyn trosglwyddo'r 'baton' gweddi i'r par nesaf o ystafelloedd gweddi lle byddai'r gweddio'n parhau am  24 awr pellach nes cyraedd y pen deheuol o'r ffin yng Nghas Gwent.  Byddai'r weddi gyfnewid yma'n cymryd pythefnos i'w chwblhau ac yn dwyn bendith Duw mewn ardal sydd yn hanesyddol wedi bod yn 'faes y gâd' yn  llythrenol yn ogystal ag yn ysbrydol.

 

Rhannodd Yvonne a'i gwr Paul y weledigaeth yma gyda Lindy Morgan, sy'n cynrychioli'r mudiad Gweddi 24-7 yng Nghymru.  Mae'r tri ohonynt bellach yn cydweithio i ddatblygu'r hyn a ddaeth i'w adnabod fel 'Prosiect Ystafell Weddi'r Ffin'.  Cefnogir y prosiect yma gan gymdeithasau Cristnogol fel Urban Saints (Crusaders gynt) Cymru, Cyngrair Efengylaidd Cymru, Maranatha yn y Gororau, a Gweddi 24-7 Prydain. 'Rydym hefyd wedi rhannu'r weledigaeth gydag amryw o arweinyddion yng Nghymru, a phob un ohonynt yn teimlo fod y prosiect yn rhan o fwriadau Duw ar gyfer ein cyfnod.

 

Ysgrifenna, Elfed Godding, arweinydd Cyngrair Efengylaidd Cymru:

 

''Rwy'n cymeradwyo'r Prosiect Ystafell Weddi'r Ffin gyda brwdfrydedd.  Mae Yvonne, Paul a Lindy yn gweithredu gweledigaeth sy'n cyfleu craidd y'r Efengyl – cymod a thangnefedd trwy waith Crist.''

YR AMCANION...

Amcan Prosiect Ystafell Weddi'r Ffin yw i hyrwyddo pobl Dduw ledled y Gororau i weddio dros, a thywallt bendith i'r naill gymuned a'r llall.  Ar y cyfan bydd y brosiect yma'n dilyn y model gweddi 24-7 a ddefnyddiwyd mor bwerus gan Dduw yn ystod y ddegawd ddwethaf i gyffwrdd bywydau pobl ledled y byd.

(Am fwy o wybodaeth am y  model  gweddi yma, gwelwch wefan www.24-7Prayer.com).

 

Credwn fod Duw yn galw ein dwy genedl i gydweithredu'n bositif ar draws ffin  y Gororau;  ardal sydd dros y canrifoedd wedi bod yn 'faes y gâd' yn llythrennol yn ogystal ag yn ysbrydol.  Credwn fydd hyn yn ategu y gwaith cymodi a gyflawnwyd  gan Barbara Tonkin, Hywel Rhys Edwards, 'Sowing Seeds for Revival', a 'Walk of 1000 Men' yn ogystal â ffyddloniaid eraill anhysbus yng ngwasanaeth Duw.  Nid bwriad y prosiect yw cyfeirio'n uniongyrchol at y materion hanesyddol  rhwng ein dwy genedl ond yn hytrach i fendithio, ac i eiriol dros y naill genedl a'r llall.

 

Daeth i'n sylw, ag eithrio ardal Rhosllanerchrugog (Wrecsam) a'r pen mwyaf deheuol o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr yn 1904/5, fod yr ardal hon heb brofi y diwygiadau a'r bendithion a welwyd gynt mewn ardaloedd a chymunedau eraill ym Mhrydain a bod  gwir angen i ryddhau bendith Duw rhwng y Cymry a'r Saeson.  Mae credinwyr yr ardal yma, ac eraill ymhellach i ffwrdd yn cydsynio fod yr amser  i ryddhau bendith Duw ar fin cyrraedd.

Brig

Brig

SUT FYDD Y WEDDI GYFNEWID YN GWEITHIO...

Bydd pob par o Ystafelloedd Gweddi yn gweddio am un cyfnod  o bedair awr ar hugain, a'r amser wedi'u rannu i unedau o awr ar y tro er mwyn galluogi i bobl i fwcio 'mlaenllaw.  Bydd gweddi yn yr ystafelloedd gweddi'n canolbwyntio ar ddau brif faes: agosatrwydd a pherthynas bersonol gyda Duw; a gweddi i eiriol dros a bendithio y gymuned a'r genedl ochr draw y ffin.

 

Pwyth fydd yn rhedeg i lawr hyd y ffin fydd gweddi fendithiol, wedi'i hysgrifennu'n arbennig ar gyfer yr achlysur.  Caiff hon ei gweddio ymhob ystafell weddi fydd yn cymryd rhan wrth iddi wneud ei ffordd i lawr y ffin.  Bydd yr ystafelloedd gweddi'n croesawi pob Cristion sydd yn awyddus i weddio dros a bendithio y ddwy genedl, Cymru a Lloegr.

 

Brig

LINDY MORGAN - FIRESTARTER...

Mae Lindy'n gweithio'n llawn amser fel cynrychiolydd Gweddi 24-7, yng Nghymru.  Mae'n frwdfrydig i weld a galluogi pobl o bob oedran, yn arbennig yr ieuenctid  i wireddu eu holl botential yng Nghrist Iesu.  Mae ganddi gefndir mewn cynllunio ffasiwn, cyfrifyddiaeth a gwaith ieuenctid ( cyfuniad reit ryfedd! ).Serch hynny mae ei brwdfrydedd dros y Brenin a'i Frenhiniaeth gymaint yn fwy na'r hynodrwydd yma – efallai mai dyna yw'r esboniad!  Gwraig a mam i ddwy o ferched hyfryd, mae'n hoff o weddio, arlunio ac addoli.  Cafodd lysenw 'firestarter' ac mae'r enw'n gweddu iddi fel un sydd fel gwreichionen ysbrydol!  

Gwelwch Blog Gweddi Cymru Lindy - www.lindymorgan-firestarter.blogspot.com

Brig

PAUL & YVONNE...

Mae Paul ac Yvonne yn frwdfrydig i weld addoliand a gweddi yn adennill y safle a roddwyd iddynt gan Dduw fel curiad calon cenedl y Cymry.  Wedi blynyddoedd o fod yn ddiwyd ym Mhrydain fel arweinwyr addoliad, yn gweithio gyda phlant a chyflwyno’r grefft o drafod ‘muppets’, maent ar hyn o bryd yn awyddus i gyflawni galwedigaeth Duw i hyfforddi a rhoi darpariaeth i dimau o addolwyr ac i helpu meithrin addoliad a gweddi barhaus ar draws y genedl.

Mae Yvonne yn hannu o Landudno, Gogledd Cymru, mae'n hanesydd, yn diwtor preifat, ac mae'n ymhyfrydu mewn gwaith croesbwyth!

AMDANOM NI...

Mae Paul yn hannu o Lundain, Lloegr. Bu gynt yn gweithio ar ei liwt ei hun fel cerddor, ond wedi blynyddoedd o ffeindio'i hun mewn sawl sefyllfa ryfedd a chanfod mwy am fyw yn Nheyrnas Duw yma ar ein planed, mae'n teimlo'i fod yn gwybod llai fyth nawr am ddisgrifio'i hunan i eraill nag ydoedd erioed o'r blaen...

Mae'r ddau ohonynt yn hoff o addoli, creu ystafelloedd gweddi 24-7, ac mae ganddynt lawer mwy o ddiddordebau ( a llai o amser ) nag sy'n bosib iw ddychmygu.

Brig

Cartref.Lleoliadau.Digwyddiadau arbennig.Newyddion.Hyfforddiant A Chefnogaeth.Plant.Cyswllt.
DATGANIAD O FFYDD...

 Credwn...

1. Yn yr un gwir Dduw sy'n byw yn dragywydd mewn tri pherson – y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glan.

2. Yng nghariad, gras a sofraniaeth Duw yn creu, cynnal, llywodraethu, prynu a barnu'r ddaear.

3. Yn yr ysbrydoliaeth ddwyfol, ac awdurdod pennaf ysgrythurau'r Hen Destament a'r Testament Newydd, sef Gair ysgrifenedig Duw yn       llwyr ddibynadwy ar gyfer ffydd ac ymddygiad.

4. Yn urddas y bobloedd, a wnaed yn wryw a benyw ar ddelw Duw, i garu, i fod yn sanctaidd ac i ofalu am y cread, eto a lygrwyd gan      bechod sy'n achosi dwyfol lid a barnedigaeth.

5. Yn ymgnawdoliad Mab tragwyddol Duw, yr Arglwydd Iesu Grist – a aned o Fair Forwyn, gwir ddwyfol a gwir ddynol, eto heb bechod.

6. Yn aberth gymodlon Crist ar y groes: yn marw yn ein lle, talu pris pechod a gorchfygu drygioni, ac felly'n ein cymodi â Duw.

7. Yn atgyfodiad corfforol Crist, blaenffrwyth ein hatgyfodiad, ei esgyniad at y Tad, a'i deyrnasiad a'i gyfrwng fel unig Waredwr y byd.

8. Yng nghyfiawnhad pechaduriaid trwy ras Duw yn unig a thrwy ffydd yng Nghrist.

9. Yng ngweinidogaeth Duw yr Ysbryd Glan sy'n ein harwain at edifeirwch, yn ein huno â Christ trwy enedigaeth newydd, yn ein nerthu i      fod yn ddisgyblion ac yn ein galluogi i dystiolaethu yn  y byd.

10. Yn yr Eglwys, corff Crist yn lleol ac yn fyd-eang, offeiriadaeth pob crediniwr – a adfywiwyd gan yr Ysbryd ac a waddolwyd gyda       doniau'r Ysbryd Glan i addoli Duw ac i gyhoeddu'r Efengyl, gan hyrwyddo cyfiawnder a chariad.

11. Yn nychweliad personol a gweledol Iesu Grist i gyflawni dibenion Duw, a fydd yn atgyfodi pawb i farnedigaeth, yn dod a bywyd       tragwyddol i'r prynedigion, condemniad tragwyddol i'r colledigion ac i sefydlu nef newydd a daear newydd.

Brig

English    

Cymraeg